2009

Nová výzva Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ: 2.2 / 4.2

Nová výzva Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ: Výzva 2.2/05: Podpora výskumno-vývojových centier -  schéma na podporu výskumu a vývoja a Výzva 4.2/05: Podpora výskumno-vývojových centier -  schéma na podporu výskumu a vývoja. Uzávierka prijímania žiadostí je 19.4.2010.

viac
Odber krvi na SAV dňa 20.1.2010

Ak ste uvažovali o tom darovať krv cez sviatky alebo po Novom roku,  tak budete na to mať príležitosť priamo na domácej pôde v stredu - 20. januára 2010.

viac
Pozvánka predsedu SAV na novoročný koncert v Košiciach

Pozývame Vás na Novoročný koncert SAV, ktorý sa bude konať v Dome umenia v Košiciach dňa 14.januára 2010 so začiatkom o 17:00.

viac
Seminár Právne aspekty projektov 7. RP

Pozývame Vás na seminár Právne aspekty projektov 7. RP, ktorý sa uskutoční dňa 9.12.2009 (streda) v Bratislave a 10.12.2009 (štvrtok) v Košiciach. Seminár organizuje APVV v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR a STU v Bratislave.

viac
Informačný deň k otvoreným výzvam 7. rámcového programu EÚ

Pozývame Vás na Informačný deň k otvoreným výzvam 7. rámcového programu EÚ  (7. RP) v rámci priority Medzinárodná spolupráca (INCO), ktorý sa uskutoční dňa 24.11.2009 (utorok) o 14:00 v Národnom lesníckom centre vo Zvolene.

viac
Seminár „Brána k vedeckému poznaniu otvorená"

Centrum vedecko-technických informácii SR Vás pozýva na seminár Brána k vedeckému poznaniu otvorená. Témou seminára sú elektronické informačné zdroje pre výskum a vývoj národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku. Miesto konania: Centrum VTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, 2. poschodie, konferenčná miestnosť (č. 235). Dátum a čas: 27. 11. 2009 o 9:00 hod.

viac
Oznámenie MŠ SR o poskytovaní dotácií na rozvoj vedy a techniky

Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva SR informuje o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na vedu a techniku na podporu zahraničných vedeckých pobytov v organizáciách alebo centrách výskumu a vývoja vo väzbe na Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI), v ktorých je SR členom, alebo má významné zastúpenie na výskume a vývoji.

viac
Seminár fyziky tuhých látok

    Pozývame Vás na ústavný seminár fyziky tuhých látok Ing. Martina Koneracká, CSc.: Cielený transport liečiv prostredníctvom magneticky značených nanosfér, ktorý sa bude konať v pondelok 9. novembra 2009 o 11:30  v zasadačke č. 101 na 1. poschodí na Watsonovej 47.

viac
Nová výzva Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Dňa 30.10.2009 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

viac
Seminár o možnostiach mobilít výskumných pracovníkov v rámci programu Ľudia 7RP

    Pozývame Vás na seminár Možnosti pre mobility výskumných pracovníkov v rámci programu Ľudia 7. rámcového programu - Marie Curie Actions (výzvy 2009 - 2010), ktorý organizuje Technická univerzita v Košiciach a SAIA, n. o., v spolupráci s APVV dňa 4.11.2009 (streda) v Aule D. Ilkoviča STU, Mýtna 36, Bratislava.

viac
Ústavný seminár fyziky tuhých látok

    Pozývame Vás na ústavný seminár fyziky tuhých látok Mgr. Vitalij Antal: Vplyv termochemického spracovania  na supravodivé vlastnosti dopovaných TSMG YBCO masívnych supravodičov , ktorý sa bude konat v pondelok 26. októbra 2009 o 11:30 v zasadačke č. 101 na 1. poschodí na Watsonovej 47.

viac
Pozvánka na info dni

Agentúra na podporu výskumu a vývoja organizuje v dňoch 22.10.2009, 27.10.2009 a 28.10.2009 informačné dni v Bratislave, Košiciach a Žiline. Účastníci informačných dní budú mať možnosť dozvedieť sa viac o novej výzve na podporu start-up a spin-off podnikov a finančnom riadení projektov APVV.

viac
Seminár Materiálová mikroskopia

V spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach Vás srdečne pozývame na jednodňový Carl Zeiss seminár Materiálová mikroskopia, ktorý sa bude konať dna 22.10.2009.

viac
Pozvánka na Informačný deň k 3. výzve na predkladanie projektov v rámci priority Vesmír

Pozývame Vás na Informačný deň k otvorenej výzve 7. RP v rámci priority Vesmír, ktorý sa uskutoční dňa 29.10.2009 (štvrtok) o 13:00 v Kinosále  Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.  

viac
Celoústavný seminár ÚFV PF UPJŠ

      Pozývame Vás na celoústavný seminár Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJ, ktorý sa bude konať dňa 8.10.2009 so začiatkom o 13:45 vo videokonferenčnej miestnosti P 15 na Jesennej ulici 5 (1. poschodie)v Košiciach. Prednášajúci  RNDr. Marek Bombara, PhD., Katedra jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky. Názov prednášku: Štúdium kvarkovo-gluónovej plazmy metódou dvoj-časticových korelácií.

viac
Informačný deň k prebiehajúcej výzve - FP7-SPACE-2010-1

Informačný deň k prebiehajúcej výzve - FP7-SPACE-2010-1 - sa uskutoční 29.10.2009 v Bratislave.

viac
Program Seminára z fyziky kondenzovaných látok

Program Seminára z fyziky kondenzovaných látok pre zimný semester akademického roku 2009/2010.

viac
Noc výskumníka 2009

Pozývame Vás na podujatie Noc výskumníka 2009 v Košiciach, ktoré sa uskutoční 25. septembra 2009 so začiatkom o 13. hodine v areáli ústavov SAV na Watsonovej ulici.

viac
Informačný seminár Podpora výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom 7. RP

Pozývame Vás na informačný seminár Podpora výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom 7. RP: aktuálne výzvy v programoch Regióny znalostí, Výskumný potenciál a Ľudia, ktorý sa uskutoční 1. 10. 2009 na Technickej univerzite v Košiciach v učebni č. 529 na 5. poschodí.

viac
Exteriérová výstava „ VESMÍR – dobrodružstvo objavov“

Organizátori výstavy Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice a Slovenské technické múzeum Košice Vás pozývajú na návštevu exteriérovej výstavy VESMÍR – dobrodružstvo objavov.

viac
Nové výzvy 7. rámcového programu

Koncom júla vyhlásila Európska komisia "balík" výziev vo všetkých tématických prioritách 7. rámcového programu. 

viac
6. medzinárodná konferencia Štruktúra a stabilita biomakromolekúl

6. medzinárodná konferencia Štruktúra a stabilita biomakromolekúl SSB 2009 sa uskutoční v dňoch 9. až 11. septembra 2009 v Košiciach. Konferencia bude venovaná novým poznatkom dosiahnutým v oblasti štúdia štruktúry, stability, dynamických vlastností a aktivity biomakromolekúl (proteínov, nukleových kyselín a polysacharidov).

viac
17. Konferencia Slovenských Fyzikov

Srdečne Vás pozývame na 17. Konferenciu Slovenských Fyzikov, ktorú organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 16.-19.9.2009.

viac
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrení 4.1 a 2.1

Dovoľujeme si Vás upozorniť na aktuálnu informáciu o zverejnení  výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 4.1. - OPVaV-2009/4.1/03-SORO: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji ako aj výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.1. - OPVaV-2009/2.1/03-SORO: Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.

viac
Medzinárodný informačný deň vo Viedni 1. 7. 2009

Dňa 1. 7. 2009 sa bude vo Viedni konať medzinárodný informačný deň k 5. výzve ICT 7. RP. Tento informačný deň je pripravovaný za účelom lepšieho zapájania nových členských krajín do projektov 7. RP. Je to výzva a motivácia pre všetkých, ktorí sa chcú do týchto projektov zapojiť !

viac
Konkurz ÚEF SAV

Riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach vypisuje konkurz na miesto vedeckého pracovníka so zameraním na experimentálne štúdium fyziky a chémie magnetických nanočastíc.

viac
Ocenenia Slovenskej fyzikálnej spoločnosti

V súťaži Slovenskej fyzikálnej spoločnosti o najlepšie práce mladých fyzikov získali naši mladí vedeckí pracovníci v roku 2009 významné ocenenia.

viac
Doktorandský seminár ÚEF SAV 2009

Pozývame Vás na tohoročný doktorandský seminár, na ktorom doktorandi ÚEF SAV budú prezentovať svoje pokroky v doktorandskom štúdiu. Doktorandský seminár sa uskutoční v stredu 24. júna 2009 so začiatkom o 9:00 v seminárnej miestnosti č.101 na 1.poschodí na Watsonovej ulici 47 v Košiciach.

viac
Deň otvorených dverí ASFEU

Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie  si Vás dovoľuje pozvať na Deň otvorených dverí. Podujatie sa uskutoční dňa 25. júna 2009 od 10.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch agentúry, na Hanulovej 5/B, v Bratislave.

viac
Výzva na podávanie projektov SAV-DAAD na roky 2010-2011

Nová výzva na podávanie projektov SAV-DAAD na roky 2010-2011. Termín podania nového projektu: do 31.7.2009.

viac
Vedecký seminár - 11.6.2009

Dovoľujem sa Vás pozvať na vedecký seminár, ktorý sa koná vo štvrtok 11. 6. 2009 o 14.00 hod. v  aule budovy SAV na Watsonovej  ul. 47 v Košiciach z príležitosti vyhodnotenia súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov za rok 2009.

viac
Akcia Rakúsko - Slovensko: 20 jubilejných štipendií pre postdoktorandov

Pri príležitosti 20. výročia od pádu železnej opony a zintenzívnenia spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom sa Riadiace grémium Akcie Rakúsko - Slovensko rozhodlo udeliť max. 20 jubilejných štipendií pre postdoktorandov na 6-mesačné pobyty (pre Rakúšanov na Slovensko a Slovákov do Rakúska).

viac
Seminár o finančnom riadení projektov v 7. rámcovom programe

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach organizuje: seminár venovaný problematike finančného riadenia projektov v 7. rámcovom programe.

viac
Výročná konferencia APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 28.5.2009 v historickej budove NR SR na Župnom námestí č. 12 v Bratislave. Cieľom konferencie je informovať verejnosť o podpore výskumu a vývoja na Slovensku, o činnosti agentúry za rok 2008 a o zameraní aktivít v roku 2009.

viac
Slovenský príspevok k výstavbe urýchľovacieho okruhu LHC

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ v Košiciach pripravila druhú MC 2009 prednášku Ing. Dušan Čáni (ZŤS VVÚ Košice): Slovenský príspevok k výstavbe urýchľovacieho okruhu LHC (CERN, Ženeva, Švajčiarsko). Prednáška sa uskutoční dňa 14.5. 2009 o 14:30 na pôde Prírodovedeckej fakulty, Jesenná 5, VKM m.č. 107, 1. poschodie.

viac
SAIA/NSP: Uzávierka na štipendiá v roku 2009/10

Dovoľte nám informovať Vás, že dňa 30. 4. 2009 bude dalšia uzávierka pre doktorandov na predloženie žiadostí o štipendium na zahraničné pobyty v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít.

viac
Medzinárodný informačný deň & Brokerage Event priority Vesmír (Kozmický výskum) 7. rámcového programu EÚ vo Varšave

V dňoch 15.9. – 16.9.2009 sa vo Varšave uskutoční Medzinárodný informačný deň k tretej výzve v rámci priority Vesmír 7. rámcového programu EÚ spojený s Brokerage Event.

viac
Cryocourse 2009 Helsinki

This message is to inform you about the forthcoming training course in cryogenics and cryophysics: Cryocourse 2009 Helsinki. This is the Marie Curie Advanced Cryogenics Course taking place on September 7-18, 2009 in Helsinki and Lammi, Finland.

viac
Medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede v EÚ

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Informačné systémy o vede v EÚ, hlavná téma: Štandardizácia a kompatibilita, ktorá sa koná v rámci národného projektu Narodný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým zdrojom.

viac
Pozvánka na prednášku

Ústav materiálového výskumu SAV a firma JEOL si Vás dovoľujú pozvať na prednášku Mr. Tetsuo OIKAWU: "Advanced High Resolution Analytical TEM in both Nano-Materials and Soft-Materials Science", ktorá sa bude konať dňa 24.3.2009 o 10:00 hod. v Aule ústavov SAV Watsonova 47, Košice.

viac
Medzinárodná konferencia FYZIKA A ETIKA IV.

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu FYZIKA A ETIKA IV., ktorá sa bude konať v dňoch 29.6.- 30.6.2009 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

viac
Odber krvi na SAV

Vďaka pozitívnemu ohlasu po hromadnom odbere krvi v decembri 2008 sme sa rozhodli zorganizovať presne po 4 mesiacoch ďalší hromadný odber krvi pracovníkov SAV, ich rodinných príslušníkov a známych na rovnakom mieste v knižnici na Šoltésovej 4. Odber sa bude konať v pondelok 1. apríla 2009 od 8:00.

viac
Celoústavný seminar - 4.3.2009

Pozývame Vás na celoústavný seminár RNDr. Blahoslava Pastirčáka, CSc. s názvom Radiačné úrovne v detektore ALICE pri prevádzke urýchľovača LHC v CERNe, ktorý sa bude konať v stredu - 4.marca 2009 o 11:00 v aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach. 

viac
Celoústavný seminár 26.2.2009

Pozývame Vás na celoústavný seminar Dr. Alexeya Gladysheva z Bogoliubovho laboratória teoretickej fyziky SÚJV Dubna s názvom: Supersymmetry in High Energy Physics, Astrophysics, and Dark Matter Problem, ktorý sa bude konať vo štvrtok - 26.februára 2009 o 11:00 v aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach.

viac
Informačné dni k aktuálnym výzvam

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na Informačné dni k aktuálnym výzvam, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

viac
Celoústavný seminár 11.2.2009

Pozývame Vás na celoústavný seminár Ing. Mariána Krivdu s názvom Elektronika pre kremíkový pixelový detektor experimentu ALICE v CERNe s úvodným slovom RNDr. Ladislava Šándora, CSc. o projekte ALICE. Seminár sa bude konať v stredu - 11. februára 2009 o 11:00 v aule ústavov SAV na Watsonovej ulici č. 47 v Košiciach.

viac
Celoústavný seminár "Fyzika vysokých energií v SÚJV Dubna"

Pozývame Vás na celoústavný seminár Prof.RNDr. Stanislava Vokála, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach s názvom "Fyzika vysokých energií v SÚJV Dubna", ktorý sa bude konať vo štvrtok - 22.januára 2009 o 11:00 v aule ústavov SAV na Watsonovej 47 v Košiciach.

viac
Pozvánka na prednášku prof. Šajgalíka

Pozývame Vás na na prednášku prof. P. Šajgalíka, DrSc., ktora sa uskutoční 14.1.2009 (streda) o 14:00 v aule na Watsonovej 47 v Košiciach.

viac

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast