Biofyzika a chemická fyzika

Výskum z biofyziky a chemickej fyziky sa realizuje na pracoviskách:

 

Oddelenie biofyziky - vedúca Z. Gažová, gazova@saske.sk

               - Laboratórium stability a konformácie biomakromolekúl

               - Laserové laboratórium

               - Laboratórium nadmolekulárnych biokomplexov

Oddelenie fyziky magnetických javov - vedúci M. Timko, timko@saske.sk

               - Chemické laboratórium na prípravu a charakterizáciu vzoriek

Laboratórium experiemntálnej chemickej fyziky - vedúci M. Sedlák, marsed@saske.sk

               - Pracovisko metód laserového rozptylu

               - Pracovisko metód charakterizácie nanočasticových a makromolekulárnych sústav

               - Pracovisko metód fyzikálno-chemickej charakterizácie polymérov

               - Chemické a preparatívne laboratórium

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

viac informácií o týchto zariadeniach na stránke OBF

 

 

 

viac informácií o týchto zariadeniach na stránke OFMJ

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast