Zameranie

Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky je zamerané na výskum v nasledovných oblastiach:

  • Vodorozpustné polyméry, polyelektrolyty (iónové polyméry)
  • Vlastnosti polymérov v roztoku, interakcie, štruktúra, dynamika
  • Samousporiadanie polymérov, asociácia, agregácia
  • Polymérne nanočastice a nanokomplexy
  • Roztoky nízkomolekulárnych látok, asociácia, segregácia, fázové prechody, interakcie
  • Komplexné systémy v kvapalnom stave
  • Metodika laserového rozptylu (statický, dynamický a elektroforetický)
  • Meranie veľkosti častíc v nano a submikrónovej oblasti

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón/ Fax:

(421) 55 792 2245

e-mail:

marsed@saske.sk