Projekty

 • MNT-ERA.Net II – STREAM Malé zariadenie na získavanie energie na báze magnetostrikčných amorfných a nanokryštalických materiálov (2012 - 2014)
 • European Research Network GDRE - GROUP FOR THE APPLIED MAGNETOSCIENCES (GAMAS)(2008 - 2011)
 • APVV-15-0621 Atomárna štruktúra a unikátne vlastnosti intermetalík, amorfných, nanokryštalických a komplexných kovových zliatin (2016 - 2019)
 • APVV-0491-11 Nanokryštalické a kvázikryštalické kovové systémy s cielene modifikovanou štruktúrou a morfológiou (2012 - 2015)
 • APVV-0147-11 Vysokopevné elektrotechnické kompozitné ocele (2012 - 2015)
 • APVV-0266-10 Senzory na báze magnetických mikrodrôtov (2011 - 2014)
 • APVV-0454-07 Výskum a vývoj magnetických senzorov vyhľadávania a indikácie feromagnetických a vodivých telies (2008 - 2010)
 • APVV SK-FR-0035-11 Magneticky tvrdé mikrodrôty FePt@Pyrex, Partner: Université du Maine, Le Mans, Francúzsko (2012 - 2013)
 • APVV SK-RO-0027-10 Multifunkčné nanoštruktúrne magnetické materiály pre senzorové aplikácie, Partner: NIRDTP, Iasi, Rumunsko (2011 - 2012)
 • VEGA 2/0173/16 Rýchlochladené magneticky mäkké a magneticky tvrdé kompozitné materiály pre aplikácie v energetike a senzorike (2016 - 2018)
 • VEGA 2/0192/13 Progresívne amorfné a nanokryštalické magneticky mäkké zliatiny pre aplikácie v energetike a magnetickom chladení (2013 - 2015)
 • VEGA 2/0209/10 Modifikácia funkčných vlastností nanokryštalických magnetických materiálov tepelným spracovaním v magnetickom poli (2010 - 2012)
 • Cex - CFNT-MVEP Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach (2011 - 2014)
 • Cex - NANOSMART II Centrum Excelentnosti SAV pre Nanoštruktúrne Materiály (2007 - 2010)
 • ITMS 26220220186 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ (2013 - 2015)
 • ITMS 26220220061 Nové materiály a technológie pre energetiku (2010 - 2013)
 • ITMS 26220220037 Technológia prípravy elektrotechnických ocelí s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou (2010 - 2012)
 • ITMS 26220120035 Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou (2010 - 2013)
 • ITMS 26220120019 Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou (2009 - 2011)

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast