O nás

    Základnému výskumu sa u nás venujú spravidla pracoviská vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. V rámci budovania vedeckej základne SAV vznikol 1.1.1969 aj Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, aby sa tak vytvorila možnosť zapojiť do fyzikálneho bádania v širšom meradle aj tvorivý ľudský potenciál východného Slovenska. V priebehu uplynulých rokov sa v spolupráci s fyzikálnymi katedrami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ podarilo vybudovať a vyprofilovať ústav tak, že sa dnes cieľavedome orientuje na fyziku magnetických javov, fyziku kovov, fyziku nízkych a supernízkych teplôt, subjadrovú fyziku, kozmickú fyziku a biofyziku. Svojou výskumnou tematikou  ústav vhodne a účelne doplňuje výskumný program ostatných fyzikálnych pracovísk na Slovensku, pričom väčšina výskumných tém je pre ústav špecifická a rieši sa na Slovensku len v  Košiciach.

    Prvým riaditeľom Ústavu experimentálnej fyziky bol prof. Juraj Dubinský, ktorý pôsobil do roku 1980.V rokoch 1980-1985 vykonával funkciu riaditeľa prof. RNDr. Vladimír Hajko, v rokoch 1986 -1990 bol riaditeľom RNDr. Michal Seman, CSc., v rokoch 1990 - 2007 doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., v rokoch 2007 - 2015 bol riaditeľom doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. Od roku 2015 je riaditeľom  RNDr. Peter Kopčanský, CSc.V súčasnosti ústav tvorí 7 vedeckých oddelení a 3 vedecké laboratória. Sú to:

  • Oddelenie kozmickej fyziky
  • Oddelenie subjadrovej fyziky
  • Oddelenie magnetických javov
  • Oddelenie fyziky nízkych teplôt
  • Oddelenie fyziky kovov
  • Oddelenie biofyziky
  • Oddelenie teoretickej fyziky
  • Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky
  • Laboratórium materialovej fyziky
  • Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu

    Ústav má v súčasnosti okolo 120 pracovníkov. V prvých dvanástich rokoch svojej existencie nemal ústav vlastné priestory (iba laboratórium na Lomnickom štíte) a jeho pracovníci pôsobili v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ spoločne s pracovníkmi Katedry experimentálnej fyziky a Katedry jadrovej fyziky. Začiatkom r. 1981 sa podstatná časť ústavu presťahovala do novostavby na Watsonovej ul. 47, kde ústav dodnes sídli. V priestoroch PF UPJŠ naďalej pôsobí Oddelenie fyziky nízkych teplôt, ktoré má s Katedrou experimentálnej fyziky PF UPJŠ spoločné výskumné laboratória. Oddelenie biofyziky a Oddelenie kozmickej fyziky je dislokované v rekonštruovaných priestoroch areálu na Bulharskej ulici 2-6. Tam sú umiestnené aj Prevádzkové dielne ústavu.

Watsonova 47 - view from Botanical garden

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast