História

     Na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV vzniká dňom 1. 1. 1969 v Košiciach Ústav experimentálnej fyziky SAV. Jeho zárodok je spojený s vytvorením detašovaného oddelenia bratislavského Fyzikálneho ústavu SAV v  Košiciach v  r. 1964, ktoré sa orientovalo na fyzikálny výskum v oblasti kozmického žiarenia, feromagnetizmu a fyziky vysokých energií. Možnosť založiť v  Košiciach  akademické fyzikálne  pracovisko  vznikla  vďaka  nasledujúcim skutočnostiam:

    Začiatkom 50-tych rokov realizuje prof. RNDr. V. Petržílka so svojimi spolupracovníkmi z Prahy  výskum kozmického žiarenia na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách. Do tohoto výskumu sa zapája aj RNDr. Juraj Dubinský, ktorý postupne preberá starostlivosť o výskum kozmického žiarenia najprv v rámci bratislavského FÚ SAV, kde externe pôsobí, a neskôr v rámci detašovaného oddelenia FÚ SAV v Košiciach. Tak vzniká v Košiciach, resp. na východnom Slovensku tradícia výskumu kozmického žiarenia s viacerými medzinárodnými väzbami, ktoré si takýto výskum vyžaduje.

    Na jeseň 1952 začína v Košiciach pôsobiť novozaložená Vysoká škola technická. V jej rámci sa konštituuje Katedra fyziky VŠT. Jej vedúci, doc. RNDr. Vladimír Hajko, orientuje pracovníkov katedry na rozvíjanie systematického výskumu vo fyzike magnetických javov. V efektívnej spolupráci s pražskými magnetikmi, postupným zapojením sa košických fyzikov do medzinárodnej vedeckej kooperácie sa magnetický výskum v  Košiciach udomácňuje, rozširuje výskumnú tematiku a zvyšuje svoju kvalitu. V r. 1962 sa v Košiciach koná 1. celoštátna československá konferencia o magnetizme a po nej, v trojročných intervaloch, sa konajú takéto konferencie vždy v Košiciach. Tak sa rodí tradícia magnetického výskumu v Košiciach a Košice sa stávajú miestom častých stretnutí domácich i zahraničných magnetikov.

    Dňom 1. 3. 1963 začína svoje pôsobenie v Košiciach Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Tým sa otvára v Košiciach pre fyzikálne bádanie nová perspektíva, výrazne sa preň rozširuje priestor, ktorý je obohatený aj o možnosť postupne zapájať do výskumnej práce nadaných poslucháčov fakulty a z nich vyberať najschopnejších absolventov za profesionálnych pracovníkov v oblasti fyzikálneho bádania. Na fakulte sa konštituujú tri fyzikálne katedry a v ich rámci vzniká aj detašované oddelenie bratislavského Fyzikálneho ústavu SAV na čele s prof. RNDr. J. Dubinským. Personálne, priestorové a výskumné prepojenie tohoto oddelenia s príslušnými fyzikálnymi katedrami fakulty vytvára v relatívne krátkom čase podmienky pre osamostatnenie sa detašovaného oddelenia FÚ SAV a tak dňom 1. 1. 1969 vstupuje do histórie košickej fyziky Ústav experimentálnej fyziky SAV.

    Prvým riaditeľom ústavu sa stal prof. RNDr. Juraj Dubinský a pôsobil v tejto funkcii do konca roku 1979. V rokoch 1980-1985 vykonával funkciu riaditeľa prof. RNDr. Vladimír Hajko, v rokoch 1986-1990 bol riaditeľom RNDr. Michal Seman, CSc., od roku 1991 do roku 2007 túto funkciu zastával Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. a od roku 2007 doteraz je riaditeľom Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

    Pri svojom vzniku mal ústav tri vedecké oddelenia: Oddelenie kozmického žiarenia, Oddelenie magnetizmu a Oddelenie fyziky vysokých energií. Na  čele oddelenia  kozmického  žiarenia bol prof. J. Dubinský. Oddelenie  magnetizmu viedol prof. V. Hajko a oddelenie fyziky vysokých energií doc.Ing. J. Patočka, CSc. Prechodne bolo v r. 1973-1975 k ústavu pričlenené aj oddelenie geofyziky. Toto oddelenie viedol prof. RNDr. T. Kolbenheyer, DrSc.

    K zmene  organizačnej štruktúry vedeckých oddelení ústavu dochádza začiatkom roka 1980. Tvorí ju päť vedeckých oddelení, a to:

  • Oddelenie fyziky magnetických javov – doc. Ing. L. Potocký, CSc.
  • Oddelenie fyziky kovov – prof. Ing. V. Karel, DrSc.
  • Oddelenie fyziky nízkych teplôt – doc. Ing. Š. Jánoš, CSc.
  • Oddelenie fyziky vysokých energií – RNDr. L. Šándor, CSc.
  • Oddelenie kozmickej fyziky – doc. Ing. K. Kudela, DrSc.

    Dňom 1. 1. 1984 vzniká v ústave Biofyzikálne laboratórium, ktorého základ vytvorilo sedem biofyzikov pracujúcich predtým v  Neurobiologickom ústave SAV v Košiciach. Vedúcim laboratória sa stal RNDr. M. Fabian, CSc.

    S istými zmenami vo vedení a názve oddelení uvedená štruktúra vedeckých oddelení ústavu pretrváva dodnes.

    Od r.1982 sa súčasťou organizačnej štruktúry ústavu stal aj tzv. Realizačný útvar (RÚ). V jeho rámci sa budovali vývojové dielne ústavu, ktoré mali zabezpečovať výrobu prístrojov a stavbu rôznych aparatúr pre vedecké oddelenia ústavu a svojimi aktivitami napomáhať aj procesu prenášania vedeckých výsledkov do spoločenskej praxe. Pod vedením Ing. L. Kováča sa RÚ stal pomerne rýchlo akcieschopným. Vďaka spolupráci Ing. L. Kováča s doc. Ing. Š. Jánošom, CSc. a Ing. Š. Molokáčom, CSc. z Oddelenia fyziky nízkych teplôt sa v RÚ vyrobilo niekoľko desiatok kryochirurgických prístrojov. Košická Fakultná nemocnica (a po nej i viaceré ďalšie nemocnice na Slovensku a v  Čechách), sa stala priekopníkom používania nízkoteplotných zariadení, vyrobených v RÚ, v medicínskej praxi. V RÚ, ktoré malo k 31. 12. 1989 vyše 30 pracovníkov, sa vyrobili aj ďalšie unikátne zariadenia pre výskumné účely a všetko smerovalo k tomu, aby sa v RÚ vytvorili predpoklady pre iniciovanie a realizáciu kusovej výroby náročných vedeckých prístrojov. Od r. 1990 sa však takéto aktivity na pracoviskách SAV postupne utlmovali a tak v r. 1993  RÚ v ústave prestal existovať, zostali len Prevádzkové dielne ústavu s 8 pracovníkmi.

    Služby v oblasti výkonnej výpočtovej techniky (VT), nevyhnutnej pre riešenie viacerých nosných tematík ústavu (napr. pre vyhodnocovanie náročných experimentov v subjadrovej fyzike) sa v 80-tych rokoch zabezpečovali v rámci spoločného Ústavu výpočtovej techniky VŠT a SAV, kde pôsobila silná skupina (15 pracovníkov) ústavu. Ústav bol v tejto oblasti koordinačným pracoviskom pre zabezpečenie služieb VT pre všetky košické ústavy SAV. S nástupom modernej distribuovanej VT (osobné počítače, pracovné stanice)  potreba centrálneho spoločného pracoviska zanikla. V súčasnosti potreby ústavu, najmä v oblasti počítačových sietí, zabezpečuje skupina VT, v ktorej pôsobia 3 inžinieri.

    Pri svojom vzniku mal ústav 30 pracovníkov, k 31. 12. 1979 narástol tento počet na dvojnásobok. K výraznejšiemu nárastu počtu pracovníkov ústavu dochádza po roku 1980, najmä v čase, keď v ústave vznikol a rozvíjal svoju činnosť Realizačný útvar. K  31. 12. 1989 počet pracovníkov ústavu dosahoval 140. Po rozpustení RÚ sa v 90-tych rokoch počet pracovníkov stabilizoval okolo čísla 110 a tak je to aj v súčasnosti.

    V prvých 12. rokoch svojej existencie nemal ústav nijaké vlastné priestory (iba laboratórium na Lomnickom štíte), jeho pracovníci pôsobili v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ spoločne s pracovníkmi Katedry experimentálnej fyziky a Katedry jadrovej fyziky. Začiatkom r.1981 sa podstatná časť ústavu presťahovala do novostavby na Watsonovej ul. 47, kde ústav dodnes sídli. V priestoroch PF UPJŠ naďalej pôsobí Oddelenie kozmickej fyziky a Oddelenie fyziky nízkych teplôt, ktoré má s Katedrou experimentálnej fyziky PF UPJŠ spoločné výskumné laboratória. Oddelenie biofyziky je dislokované v  rekonštruovaných priestoroch areálu na Bulharskej ulici 2-6. Tam sú umiestnené aj Prevádzkové dielne ústavu.

Prof. V.Hajko v brožúre vydanej k 30. výročiu založenia Ústavu experimentálnej fyziky SAV  v Košiciach

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast