Projekty

Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV)
Obrazová analýza mikroskopických častíc pri automatizácii optických manipulačných techník aplikovateľných v mikro/nanorobotike
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Doba trvania:1.7.2016 - 31.12.2019
 
SK-CN-2017-0033 Bilaterálny projekt medzi Oddelením biofyziky ÚEF SAV a Oddelením farmaceutických vied Katedry farmácie na Východočínskej univerzite vedy a technológií, Shanhai, Čína Identifikácia a mechanizmus účinku malých molekúl využívaných v tradičnej čínskej medicíne na liečbu Alzheimerovej choroby
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019
 
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)
 
Samousporiadanie poly/peptidov do amyloidných agregátov - mechanizmus, inhibícia a cytotoxicita.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
 
Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Supramolekulárne komplexy biomakromolekúl
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Eva Valušová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12:2019
 
Nadmolekulárne komplexy proteínov - konformačné prechody, stabilita a agregácia.
Zodpovedný riešíteľ: RNDr. Diana Fedunová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
 
Využitie karbónových nanočastíc v spintronike
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michal Pudlák, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016-31.12.2018
 
Prirodzené užívateľské rozhranie na báze algoritmov spracovania RGB-D obrazu s využitím v biomedicíne
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
Doba trvania:  1.1.2016 - 31.12.2018
 
COST
083/14 akcia BM1405 - Neglobulárne proteíny- od sekvencie ku štruktúre, funkcii a aplikácii v molekulárnej fyziopatológii   (NGP-NET)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc
Doba trvania: 08/2015 - 23. 5. 201931.12.2018
 
SAV - MOST- spoločný výskumný projekt - Slovensko-Taiwan
JRP 2015/5 Vplyv malých molekúl a nanočastíc na amyloidnú agregáciu poly/peptidov
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Medziústavná dohoda medzi ÚEF SAV a Národním ústavem duševního zdraví (Česká republika)
Štúdium amyloidnej agregácie proteínov in vitro a v likvore.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

 

Projekty ukončené v 2017

MAD

SK-IT – Medziakademická dohoda o vedeckej spolupráci medzi CNR (Taliansko) a SAV (Slovensko)
Amyloidná agregácia proteínov na hybridných povrchoch
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

VEGA
Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov
Zodpovedný riešíteľ: RNDr. Diana Fedunová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
 
APVV
SK-CN-2015-0023 Bilaterálny projekt medzi Oddelením biofyziky ÚEF SAV a Oddelením farmaceutických vied, Katedra farmácie, Východočínska univerzita vedy a technológií
Využitie multitargetových nízkomolekulových látok z tradičných čínskych bylín pri liečbe Alzheimerovej choroby
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2017
 
Inhibítory amyloidného samousporiadania proteínov
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2016
Štúdium stability a agregácie natívne rozbalených proteínov
Zodpovedný riešíteľ: RNDr. Diana Fedunová, PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2017
 
Funkčná a štruktúrna integrita proteínov v dvojvrstvových micelách - aplikácia na mitochondriálne amyloidogenné protein
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Andrey Musatov, CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016
 
Prirodzené užívateľské rozhranie na báze algoritmov spracovania RGB-D obrazu s využitím v biomedicíne
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.
Doba trvania:  1.1.2016 - 31.12.2018
Vývoj a implementácia algoritmov a metód na štúdium vláknitých objektov použitím spracovania obrazov a matematického modelovania
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Erna Demjén, PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2016