Privítanie

 

Vitajte na stránkach Oddelenia biofyziky, ktoré  je jedným z desiatich oddelení Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Medzi kľúčové aktivity oddelenia patrí základný výskum v oblasti biofyziky, biochémie a biomedicíny. Zameranie oddelenia pokrýva širokú oblasť biologických tém a biofyzikálnych techník.

Stabilita proteínov (Prof. Marián Antalík, DrSc.). Náš výskum je zameraný na charakterizáciu štruktúry a stability rôznych biomakromolekúl (proteínov, polynukleodiov, polysacharidov) v prítomnosti denaturantov, solí a polyaniónov. Zaoberáme sa aj vývojom nových metód prípravy kovových nanočastíc (Au, Ag, ZnO, Fe3O4) pokrytých rôznymi organickými látkami, najmä peptidmi. Na vytvorenie nanočastíc s presným atómovým zložením a štruktúrou používame rôzne metódy. Takto získané homogénne frakcie nanočastíc sú schopné vytvárať supramolekulárne komplexy s proteínmi.

Amyloidné štruktúry (RNDr. Zuzana Gažová, PhD.). Tvorba špecifických amyloidných agregátov zohráva významnú úlohu v patogenéze mnohých ochorení ako napr. Alzheimerova a Parkinsonova choroba, alebo diabetes typu II. V našej práci sa venujeme štúdiu agregácie poly/peptidov (hlavne inzulínu, lyzozýmu a Abeta peptidu) v prítomnosti malých molekúl a nanočastíc in vitro, ako aj ich účinku na bunky. Našim cieľom je identifikácia inhibítorov amyloidnej agregácie, ktoré by mohli byť využité ako terapeutiká chorôb spojených s amyloidnou agregáciou. Zaoberáme sa tiež detekciou zmien proteínov v likvore pacientov trpiacich na Alzheimerovu chorobu s cieľom nájsť spôsob detekcie ranných štádií tejto choroby.

Oxidatívny stres v mitochondriách (MUDr. Andrej Musatov, DrSc.).  Zvýšená produkcia reaktívnych foriem kyslíka (ROS) je sprievodným javom mnohých chorôb ako ischemické ochorenia, reperfúzne poškodenie orgánov, neurodegeneratívne choroby, reumatoidná artritída a degeneratívne ochorenia spôsobené starnutím. Jedným z hlavných zdrojov intracelulárnych ROS je mitochondriálny elektrónový transportný systém. Naším cieľom je objasnenie mechanizmu oxidatívneho poškodenia jednotlivých zložiek komplexov prenášačov elektrónov.

Transport elektrónov vo fotosytetických reakčných centrách (RNDr. Michal Pudlák, PhD.). Fotosyntéza  predstavuje zdroj energie pre všetky živé organizmy a zahŕňa jedny z najrýchlejších známych chemických reakcií. Pomocou metódy projekčných operátorov sme zostavili zovšeobecnené riadiace rovnice, ktoré popisujú prenos elektrónu vo fotosytetickom reakčnom centre, kde dochádza k premene slnečnej energie na chemickú.

Biomedicínska analýza obrazu (Doc. Zoltán Tomori, PhD.). Moderné techniky počítačového videnia zaznamenali zvýšený záujem v rôznych oblastiach biomedicíny, najmä v mikroskopii. Naším cieľom je využitie špecifických zariadení, ako napr. Microsoft Kinect alebo dotykových tabletov na riadenie najmodernejších experimentálnych prístrojov ako sú optická pinzeta a optický skalpel. Navrhovaný algoritmus umožňuje nielen rozpoznávanie, ale aj automatickú alebo semiatomatickú manipuláciu mikroskopických častíc. Súčasťou tohto procesu je aj vhodná vizualizácia v mono resp. stereo móde, ktorá predstavuje spätnú väzbu v interaktívnych algoritmoch. (viď. stránku http://www.saske.sk/~tomori)

Metodiky používané v našich laboratóriách pokrývajú široké spektrum techník a experimentálnych prístupov; Máme k dispozícii najmodernejšie prístroje pre biologické zobrazovanie a štruktúrnu a funkčnú analýzu proteínov, ako sú optická pinzeta, atómový kontaktný mikroskop, UV/VIS/IČ spektrofotometer, spektrofluorimetre, diferenciálny skanujúci kalorimeter, titračny kalorimeter a ďalšie.

Ďakujeme za Vašu návštevu, prezrite si našu stránku a spoznajte kto sme a čím sa zaoberáme.