Štrukturálne fondy Európskej únie

       

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

 

Zoznam projektov Štrukturálnych fondov EÚ, ktorých ÚEF SAV Košice je žiadateľom:

      Zodpovedný riešiteľ
za ÚEF SAV
1. Názov prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky SAV Doc. RNDr. P. Kopčanský, CSc.
Názov projektu: Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách
Kód ITMS projektu: 26220120021
 
2. Názov prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky SAV Doc. RNDr. P. Kopčanský, CSc.
Názov projektu: Dobudovanie centra pre kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s pespektívou využitia v nano -  a biotechnológiách
Kód ITMS projektu: 26220220033
 
3. Názov prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky SAV Doc. RNDr. P. Kopčanský, CSc.
Názov projektu: Vývoj technologických postupov magnetických kvapalín pre biomedicínske účely (BIOMAG)
Kód ITMS projektu: 26220220005
 
4. Názov prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky SAV Ing. P. Diko, DrSc.
Názov projektu: Nové materiály a technológie pre energetiku
Kód ITMS projektu: 26220220061
 
5. Názov prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky SAV Ing. P. Diko, DrSc.
Názov projektu: Výskum a vývoj masívnych YBCO supravodičov druhej generácie (.pdf)
Kód ITMS projektu: 26220220041
 
6. Názov prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky SAV RNDr. T. Kožár, CSc.
Názov projektu: Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP)
Kód ITMS projektu: 26220120002
 
7. Názov prijímateľa: Ústav experimentálnej fyziky SAV RNDr. M. Zentková, CSc.
Názov projektu: Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV
Kód ITMS projektu: 26110230034
       

 

Zoznam projektov Štrukturálnych fondov EÚ, v ktorých ÚEF SAV Košice je partnerom:

      Zodpovedný riešiteľ
za ÚEF SAV
1. Názov prijímateľa: Ústav materiálového výskumu SAV RNDr. I.Škorvánek, CSc., Ing. P. Diko, DrSc.
Názov projektu: Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Kód ITMS projektu: 26220120019
 
2. Názov prijímateľa: Ústav materiálového výskumu SAV RNDr. I.Škorvánek, CSc., Ing. P. Diko, DrSc.
Názov projektu: Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Kód ITMS projektu: 26220120035
 
3. Názov prijímateľa: Ústav materiálového výskumu SAV RNDr. I.Škorvánek, CSc.
Názov projektu: Technológia prípravy elektronických ocelí s vysokou permeabilitou určených pre elektromotory s vyššou účinnosťou
Kód ITMS projektu: 26220220037
 
4. Názov prijímateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach RNDr. P.Skyba, CSc.
Názov projektu: Extrem-centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
Kód ITMS projektu: 26220120005
 
5. Názov prijímateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach RNDr. P.Skyba, CSc.
Názov projektu: Extrem II. - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov  v extrémnych podmienkach
Kód ITMS projektu: 26220120005
 
6. Názov prijímateľa: Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica Prof. Ing. K. Kudela, DrSc.
Názov projektu: Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Kód ITMS projektu: 26220120009
 
7. Názov prijímateľa: Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica Prof. Ing. K. Kudela, DrSc.
Názov projektu: Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
Kód ITMS projektu: 26220120029   
 
8. Názov prijímateľa: Žilinská univerzita v Žiline RNDr. M.Timko,CSc.
Názov projektu: Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty
Kód ITMS projektu: 26220120003 
 
9. Názov prijímateľa: Žilinská univerzita v Žiline RNDr. M.Timko,CSc.
Názov projektu: Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Kód ITMS projektu: 26220120046   
 
10. Názov prijímateľa: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Prof. Ing. M.Antalík, DrSc.
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum fyziológie tráviaceho traktu - CEFT
Kód ITMS projektu: 26220120001
       

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast