Projekty

Projekty Slovenskej vedeckej grantovej agentúry VEGA

2/0185/11  Vplyv štruktúrnych zmien na deformáciu a porušovanie amorfných a nanoštruktúrovaných zliatin, 2011 - 2013, zodp. vedúci:  Kornel Csach   

2/0045/14  Mechanické vlastnosti a stabilita amorfných zliatin a nanorozmerných sústav, 2014 - 2017, zodp. vedúci:  Kornel Csach

 

Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

APVV 0171-10 METAMYLC    2011 - 2014 , zodp. vedúci: Peter Kopčanský 

APVV 15-0453 MVISION    2016 - 2020 , zodp. vedúci: Peter Kopčanský

 

Medzinárodné projekty

SK-UA 0027  Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania nových vysokopevných multikomponentých amorfných a vysokoentropických zliatin, 2015 - 2016, zodp. vedúci:  Kornel Csach                                      

SK-UA 0028 Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidovýchsklách v systéme Ge-As-S(Se), 2015 - 2016, zodp. vedúci: K. Flachbart

 

Medziakademické dohody

SAS - NASU  Mechanické vlastnosti objemných nanokryštalických a amorfných materiálov pri kryogénnych teplotách, 2011 - 2013, zodp. vedúci:  Kornel Csach   

SAS – NASU Mechanické vlastnosti a prejavy porušenia vysokopevných nanokryštalických kovov pripravených metódou viacnásobnej plastickej deformácie pri teplotách 300 a 77 K, 2014 - 2016, zodp. vedúci:  Kornel Csach

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast