Projekty

  • APVV Slovak Research and DevelopmentAgency (SRDA)

 

APVV-14-0932 NANOSIMCA, „Effects of nanoencapsulated simvastatin on cardiovascular system in experimental metabolic syndrome“

Principal investigator: doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Principal investigator from IEP SAS: Ing. Vlasta Závišová, PhD.

Duration: 1.7.2015 - 30.06.2019


APVV-14-0120GO Nanoplatform  „Graphene-based nanoplatform for detection of cancer“

Principal investigator:Ing. Mária Omastová, DrSc.

Principal investigator from IEP SAS: Ing. Martina Koneracká, CSc.

Duration: 01.07.2015 - 30.06.2019

 

APVV-015-0453 MVISION „Nanoparticles in anisotropic systems“

Principal investigator: Doc. RNDr. Peter Kopcansky, CSc.

Duration: 01.07.2016 - 30.06.2020

 

APVV-15-0115 Design of the structure and the functional properties of soft magnetic 3-d transitions metals based composites (MACOMA)

Principal investigator: Prof. RNDr. Peter Kollár., DrSc.

Principal investigator from IEP SAS: RNDr. Marianna Baťková, PhD.

Duration: 1.7.2016 - 31.12.2019

 

APVV-2013-0009 Magnetic properties of anisotropic composite systems (MAPACON)

Principal investigator: RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

Duration: 1.1.2015 - 31.12.2016

 

Magnetic nanocomposites for biomedical application

Principal investigator: RNDr. Mária Zentková, CSc.

Duration:                    1.1.2015 / 31.12.2016

Project number:          SK-SRB-2013-0050

           

Anisotropy of magnetoelectric coupling in rare-earth manganites

Principal investigator: RNDr. Marián Mihalik, CSc.

Duration:                    1.1.2016 / 31.12.2017

Project number:          SK-PT-2015-0030

 

  • Scientific Grant Agency of the Slovak Academy of Sciences and Ministry of Education of Slovak Republic  (VEGA)

 

Interaction of magnetic fluids with electromagnetic field

Principal investigator: RNDr. Milan Timko, CSc.

Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

 

Sensitivity of liquid crystals containing nanoparticles to external magnetic field

Principal investigator: Doc. RNDr. Peter Kopcansky, CSc.

Duration: 1.1.2013 - 31.12.2016

 

Influence of extreme conditions (magnetic field, pressure, temperature) on unusual behavior the basic state and phase transition in correlated materials.

Principal investigator:             Matúš Mihalik

Duration:                    1.1.2016 / 31.12.2018

Project number:          VEGA 2/0010/16

 

The study of magnetic properies in selected multiferoic materials based on oxide 3d metals.

Principal investigator:             Mária Zentková

Duration:                    1.1.2016 / 31.12.2018

Project number:          VEGA 2/0132/16

 

Thin films and thin film structures for sensoric and memristive applications

Principal investigator: RNDr. Marianna Baťková, PhD.

Duration: 1.1.2013 - 31.12.2016

Project number: VEGA 2/0184/13

 

  • M-era.Net Project

Magnetically active anisotropic composite systems (MACOSYS)

Principal investigator: Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

Duration: 1.9.2013-31.8.1916

 

  • COST Projects                                                                                                  


COST actionCA15119- Overcoming Barriers to Nanofluids Market Up take-Nanouptake, 051/15

Principal investigator: Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., RNDr. Milan Timko, CSc.

Duration: April 2016 - March 2019

 

COST action TD 1402 RADIOMAG Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy,

Principal investigator: Ing. Vlasta Zavisova

Duration: 2014-2018;

 

  • Bilateralprojects

MAD SK-UKRAJINA - Hierarchy of phase transitions in cooperative systems with spin-interactions: Toward semergent time-scales for read-heads

Principal investigator:             RNDr. Marián Mihalik, CSc.

Duration:                    1.1.2014 - 31.12.2016

           

MAD SK-POLAND -Comprehensive studies of novel magnetic materials

Principal investigator:             RNDr. Mária Zentková, CSc.

Duration:                    1.1.2016 - 31.12.2018

LPP-003006

 

APVV-LPP-003006: Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a popularizácia vedy.
 
SIPS vedecký inkubátor pre žiakov a študentov je zameraný na priblíženie reálnej práce vedeckého pracovníka procesom, v ktorom si študent navrhne a po schválení komisiou aj realizuje experiment na pôde vedeckej inštitúcie, následne interpretuje a prezentuje výsledky svojej práce pred rovesníkmi na školskom konferenčnom fóre, zintenzívnenie kontaktov medzi učiteľmi a vedeckými pracovníkmi, poskytnutie doplnkových informácií učiteľom s cieľom skvalitnenia výučby fyziky a chémie na základných respektíve stredných školách.
 
viac
VEGA 2/7184/27

Projekt je venovaný štúdiu magnetoštruktúrnych korelácií v molekulárnych magnetoch pripravených na báze metalo-kyano-komplexov (MKK) ako aj vo vybraných intermetalických zlúčeninách f- kovov. Vplyv vonkajších parametrov ako sú tlak a svetlo na magnetické vlastnosti MKK sa bude študovať na monokryštáloch, práškoch, magnetických nanočasticiach a filmoch. Metódy neutrónovej difrakcie využijeme na štúdium detailov kryštálovej štruktúry a na štúdium magnetickej štruktúry. Budeme študovať vývoj magnetického usporiadania v blízkosti kompenzačnej teploty v zmiešaných ferimagnetických – feromagnetických materiáloch. Zameriame sa na štúdium vplyvu rozmeru nanočastíc na ich magnetické charakteristiky. V prípade intermetalických zlúčenín f- kovov prispejeme k pochopeniu takých javov ako sú non Fermi liquid správanie, Kondo mriežky, geometrická frustrácia, magnetická anizotropia a dlhodosahové magnetické usporiadanie. Zameriame sa na štúdium vplyvu chemického zloženia, mechanickej deformácie, pôsobenia  tlaku a vysokého magnetického poľa na fyzikálne charakteristiky týchto zlúčenín. Predpokladá sa príspevok k pochopeniu základného stavu vo vybraných heavy-fermiónových  systémoch, Kondo izolátoroch a magnetických polovodičoch pomocou tunelovacej spektroskopie.

viac

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast