SIPS VEDECKÝ INKUBÁTOR PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

APVV-LPP-003006

Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a popularizácia vedy.

SIPS vedecký inkubátor pre žiakov a študentov je zameraný na priblíženie reálnej práce vedeckého pracovníka procesom, v ktorom si študent navrhne a po schválení komisiou aj realizuje experiment na pôde vedeckej inštitúcie, následne interpretuje a prezentuje výsledky svojej práce pred rovesníkmi na školskom konferenčnom fóre, zintenzívnenie kontaktov medzi učiteľmi a vedeckými pracovníkmi, poskytnutie doplnkových informácií učiteľom s cieľom skvalitnenia výučby fyziky a chémie na základných respektíve stredných školách.

ÚEF SAV Košice [SAV]

    Ústav experimentálnej fyziky SAV,

Watsonova 47, 040 01 Košice,

zastúpený štatutárnym  zástupcom: riaditeľom RNDr. K. Flachbartom, CSc.,

Osoba zodpovedná za riešenie projektu: RNDr. Mária Zentková, CSc.

 

 PF UPJŠ Košice

[PF UPJŠ]     Prírodovedecká fakulta ,Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

Moyzesova 16, 041 54 Košice ,

Zastúpená štatutárnym zástupcom: rektorom prof. JUDr. Vladimírom Babčákom, CSc.,

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: doc. RNDr. Denis Horváth,CSc.

 

 Gymnázium sv. E. Stein

[GYM. sv. E. STEIN]     Gymnázium sv. Edity Stein,

Poľná 1, 040 14 Košice,

Zastúpené štatutárnym zástupcom: riaditeľom Mgr. Jánom Pitoňákom

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Mgr. Angela Lencsesová

 

 

 Gymnázium Exnárova

[GYM. EXNAROVA]     Gymnázium Exnárová,

Exnárová 10, 040 22 Košice,

Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľom Mgr. Vojtechom Karpátym

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: RNDr. Mária Horváthová

 

 Gymnázium T. Akvinského

[GYM. T. AKVINSKEHO]     Gymnázium Tomáša Akvinského,

Zbrojničná 3, 040 01 Košice,

Zastúpená štatutárnym zástupcom : riaditeľom RNDr. Pavlom Mackom

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: RNDr. Mária Šviková CSc.

 

 Základná škola Charkovská

[ZS_CHARK]

    Základná škola Charkovská,

Charkovská 1, 040 00 Košice,

Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľkou PaeDr. Martou Krakovskou

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Mgr. Martina Dzurillová

ZŠ zrušená MZ k 1.9. 2007

 

Základná škola Kežmarská

[ZS_Kez]

    Základná škola Kežmarská 30,

Kežmarská 30, 040 11 Košice,

Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľom Mgr.Pavlom Horňákom

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: RNDr. Dorota černíková

 

  Základná škola Krosnianska

[ZS_Kros]

    Základná škola Krosnianska 4,

Krosnianska 4, 040 22 Košice,

Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľom PaeDr, Štefanom Dzurovčákom,

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Mgr. Ľubica Hažirová

 

 Materská škola, Lidické námestie

    Materská škola Lidické námestie 18,

Lidické námestie 18, 040 22 Košice,

Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľkou Beátou Oravcovou

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Beáta Oravcová

 

 

 Materská škola, Kalinovská

    Materská škola Kalinovská,

Kalinovská 9, 040 22 Košice,

Zastúpená štatutárnym zástupcom: riaditeľkou Martou Teplicovou,

Osoba zodpovedná za spoluriešenie projektu: Marta Teplicová

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast