Projekty

 

Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV

 

   APVV-0605-14     Pavol Szabó

  Prechod supravodič - izolant

 

Projekty Slovenskej vedeckej grantovej agentúry VEGA pre fyziku

 

   2/0149/16     Jozef Kačmarčík

   Vplyv teploty, magnetického poľa, vysokého tlaku a rozmeru na základný stav zlúčenín s neobvyklým chovaním

   2/0157/15     Peter Skyba

  3He ako topologický izolátor.

   2/0032/16     Slavomír Gabáni

   Vplyv extrémnych podmienok na silno korelované elektrónové systémy.

   0/0409/16

    P. Samuely / T. Samuely

   Štúdium supravodivých nanoštruktúr a nanovrstiev.

   

Medzinárodné projekty

 

    APVV-SK-HU-2013-0039

   Pavol Szabó  

   Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu.

  COST Action MP 1201

  V. Moschalkov / P. Samuely

   Nanoscale Superconductivity: Novel Functionalities through Optimized Confinement of Condensate and Fields(NanoSC -COST).

   Bilaterálny projekt medzi GPI RAS Moscow a IEP SAS Košice

   N.Sluchanko/ K. Flachbart

   Transportné, teplotné a magnetické vlastnosti vzácnozeminných zlúčenín.

   Bilaterálny projekt medzi
Inst. Problems of Mater. Sci., Kiev a IEP SAS Košice

   V. Paderno / K. Flachbart

   Výskum vzácnozeminných boridov a kompozitov na nich založených.

   Bilaterálny projekt medzi
Lancaster University a IEP SAS Košice
   G. Pickett / P. Skyba

   Kvázičasticová a spinová dynamika v supratekutých fázach 3He pri ultranízkych teplotách.

  Bilaterálny projekt medzi Comisión Nacional de Energía Atómica, Bariloche, Argentina a ÚEF SAV Košice Yanina Fasano / Z. Vargaeštoková

Spektroskopické vlastnosti silno korelovaných elektrónových systémov s konkurenčnými usporiadaniami.

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast