Doktorandské štúdium

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach sa spolupodieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia na uskutočňovaní  študijných programov tretieho stupňa (zoznam akreditovaných študijných programov a ďalšie aktuálne informácie o štúdiu tu), ktoré sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach  a Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

 

Témy  pre doktorandské štúdium  pre ak. rok 2018/2019, vypísané pracovníkmi teoretického oddelenia v študijnom odbore 4-1-2 Všeobecná a matematická fyzika

Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón: +421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk