Vedecká výchova

dok_plagat_banner.jpg

 

Vedecká výchova na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach sa spolupodieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. v platnom znení a Kritérií akreditácie nevysokoškolských inštitúcií, schválených rozhodnutím ministra školstva 1. apríla 2003, na uskutočňovaní nasledujúcich študijných programov tretieho stupňa, ktoré sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (Rámcová dohoda o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia zo dňa 20.4.2004 -> .doc, .pdf) a Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského štúdia zo dňa 12.6.2009 -> .pdf):

 

Názov študijného programu : Všeobecná a matematická fyzika
Študijný odbor : 4-1-2 Všeobecná a matematická fyzika
Garant : RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia : tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. - philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme

 

Názov študijného programu : Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Študijný odbor : 4-1-3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Garant : prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. - philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme

 

Názov študijného programu : Všeobecná a matematická fyzika
Študijný odbor : 4-1-12 biofyzika
Garant : MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia : tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. - philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme

 

Názov študijného programu : Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo
Študijný odbor : 5-2-26 Materiály
Garant : Ing. Pavel Diko, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. - philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme

 

Názov študijného programu : Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Študijný odbor : 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo
Garant : doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský študijný program)
Udeľovaný akademický titul : PhD. - philosophiae doctor
Forma štúdia : denná / externá
Štandardná dĺžka štúdia : 4 roky v dennej / 5 rokov v externej forme

 

Štúdium sa riadi Smernicou Ústavu experimentálnej fyziky SAV pre doktorandské štúdium (-> .doc, .pdf).

 


Témy pre doktorandské študijné programy v akademickom roku 2018/2019

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Biofyzika, 4.1.12

Garant SAV: MUDr. Andrey Musatov, DrSc.

Téma: Nanočastice vo vzťahu k amyloidnej agregácii proteínov

Školiteľ: RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.

Konzultant: Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

Forma štúdia: denná- SAV

 

Téma: Automatizácia a robotizácia biofyzikálnych experimentov

Školiteľ: Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc.

Forma štúdia: denná alebo externá- SAV

Teoretická fyzika a matematická fyzika, 4.1.2

Garant SAV: RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.

Téma: Grafénové červie diery

Školiteľ: RNDr. Richard Pinčák, PhD.

Forma štúdia: denná- SAV
 

Fyzika kondenzovaných látok a akustika, 4.1.3

Garant SAV: Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Téma: Samousporiadanie v nanokompozitných systémoch na báze kvapalných kryštálov

Školiteľ: RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

Forma štúdia: denná alebo externá- SAV

 

Téma: Magnetické nanočastice s užitkovými vlastnosťami

Školiteľ: RNDr. Mária Zentková, CSc.

Školiteľ – špecialista: RNDr. Martin Vavra, PhD, PF UPJŠ Košice

Forma štúdia: denná- SAV

 

Téma: Fázové diagramy substitučných systémov RMn1-xTixO3 (R = vzácnozeminný kov)

Školiteľ: RNDr. Matúš Mihalik, PhD.

Školiteľ – špecialista: RNDr. Marián Mihalik, CSc.

Forma štúdia: denná- SAV

 

Téma: Supratekuté 3He-B ako modelový systém pre Q-bity

Školiteľ: RNDr. Peter Skyba, DrSc.

Forma štúdia: denná- SAV

FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE a RECYKLÁCIE – Technická Univerzita v Košiciach

Materiály, 5.2.26

Garant SAV: Ing. Pavel Diko, DrSc.

Téma: Magnetické nanočastice s užitkovými vlastnosťami pre využitie v biomedicíne

Školiteľ: RNDr. Mária Zentková, CSc.

Forma štúdia: denná- SAV

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY a INFORMATIKY – Technická Univerzita v Košiciach


 

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, 5.2.48

Garant SAV: Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Téma: Samousporiadanie v nanokompozitných systémoch na báze kvapalných kryštálov

Školiteľ: RNDr. Natália Tomašovičová, CSc.

Forma štúdia: denná- SAV

Téma: Fázové diagramy substitučných systémov RMn1-xTixO3 (R = vzácnozeminný kov)

Školiteľ: RNDr. Matúš Mihalik, PhD.

Školiteľ - špecialista: RNDr. Marián Mihalik, CSc.

Forma štúdia: denná- SAV

Téma: Magnetoelektrické vlastnosti hexaferitov typu M na báze stroncia

Školiteľ: RNDr. Matúš Mihalik, PhD.

Školiteľ - špecialista: RNDr. Marián Mihalik, CSc.

Forma štúdia: denná- SAV


 


 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018

Termín uzávierky pre podanie prihlášky na FEI TU v Košiciach pre študijný program

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov je 31. 5. 2017.

Prijímacie konanie sa uskutoční: 14. 6. 2017

Podrobnosti sú uvedené na stránke Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košiciach:

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlasky

 

Témy pre doktorandské študijné programy v akademickom roku 2017/2018

Študijný program 3940: Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

Hypertermia systémov magnetických nanočastíc

Forma štúdia: denná

Školiteľ: RNDr. Milan Timko, CSc.
Školiteľ špecialista: Ing. Martina Koneracká, PhD.

 

Dvojfázové a multifázové magnetické kompozity so zlepšenými magnetokalorickými a mechanickými vlastnosťami

Forma štúdia: denná

Školiteľ: RNDr. Ivan Škorvánek CSc.

 

Témy pre doktorandské študijné programy v akademickom roku 2016/2018

4-1-2  Všeobecná fyzika a matematická fyzika

Štúdium topologických defektov v graféne

forma štúdia: denná

školiteľ: RNDr. Richard Pinčák, PhD

 

Anomálne škálovanie prímesových polí v turbulentných prostrediach

forma štúdia: denná

školiteľ: RNDr. Marián Jurčišin, PhD.

 

Štúdium kooperatívnych javov vo viazaných elektrónových a spinových systémov

forma štúdia: denná

školiteľ: RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.

 

4-1-12  biofyzika

 

Vplyv vlastností solventov na konformačné prechody proteínov-faktory indikujúce agregačné dráhy

forma štúdia: denná

školiteľ: RNDr. Diana Fedúnová, PhD.

 

Amyloidne samozbalenie proteinov

forma štúdia: denná

školiteľ: RNDr. Zuzana Gážová, CSc.

 

Analýza a rozpoznávanie mikroskopických objektov 

forma štúdia: denná

školiteľ: doc., Ing. Zoltán Tomori, CSc.

 

4-1-3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika

 

Magnetické vlastnosti vybraných rýchlochladených kompozitných materiálov s amorfnou a nanokryštalickou štruktúrou

forma štúdia: denná

školiteľ: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

 

Dvojfázové a multifázové magnetické kompozity so zlepšenými magnetokalorickými a mechanickými vlasnosťami

forma štúdia: denná

školiteľ: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.

 

Štúdium nekonvenčnej supravodivosti spektroskopickými metódami

forma štúdia: denná

školiteľ: Mgr. Pavol Szabó, CSc.

 

Kalorimetria supravodičov

forma štúdia: denná

školiteľ: RNDr. Jozef Kačmarčík,PhD.

 

Magnetodielektrické vlastnosti magnetických kvapalín na báze transformátorových olejov

Forma štúdia: denná

Školiteľ: RNDr. Milan Timko, CSc.

 

5-2-26 Materiály - Ústav materiálového výskumu SAV

 

Vývoj mikroštruktúry a mechanické vlastnosti tenkých vrstiev na báze lantanoidov

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV  

 

Štúdium mikrovlnného spekania práškových kovových systémov

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Vývoj prekurzorových a keramických vlákien technológiou elektrostatického vláknovania

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Termodynamický opis a modelovanie fázových diagramov komplexných systémov

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Vplyv parametrov laserového zvárania na vývoj fázového zloženia zvarových spojov ocelí využívaných v automobilovom priemysle

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Dielektrická spektroskopia multiferoických keramických materiálov

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Spekané kovové materiály pre ortopedické aplikácie

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Vplyv hydrogélov na vlastnosti kalcium fosfátových cementov

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Vývoj a výskum nových typov biodegradovateľných zliatin

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Príprava a charakterizácia nízkorozmerných 1D a 2D štruktúr v kovových kompozitných materiáloch

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

Mechanizmus vzájomného pôsobenia vodíka a mikroštruktúry na degradáciu mechanických vlastností ocelí

Forma štúdia: denná

Školiteľ: Ing. Pavel Diko, DrSc., ÚEF SAV

 

5-2-48  Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

 

Štúdium nekonvenčnej supravodivosti spektroskopickými metódami

forma štúdia: denná

školiteľ: Mgr. Pavol Szabó, CSc.

 

Magnetické vlastnosti vybraných rýchlochladených kompozitných materiálov

s amorfnou a nanokryštalickou štruktúrou.

Forma štúdia: denná

Školiteľ: RNDr. Ivan Škorvánek CSc.


Magnetodielektrické vlastnosti magnetických kvapalín na báze transformátorových olejov

Forma štúdia: denná

Školiteľ: RNDr. Milan Timko, CSc
 
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika
 

Telefón:
+421 55 792 2201
Fax: +421 55 633 62 92
e-mail: sekr@saske.sk

 

Click for Kosice, Slovakia Forecast